SOR

De SOR verzekering dekt de verplichtingen van de werkgever tegenover zijn personeel, terzake van een ongeval of beroepsziekte, overeenkomstig de Ongevallenregeling als bedoeld in de landsverordening van 10 september 1947.

De uitkering kan bestaan uit:

  • Medische kosten zoals huisartsenhulp, specialistische behandeling, medicijnen en ziekenhuisopname in de laagste klasse, inclusief de daarbij gemaakte kosten;
  • Een daguitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 100% van het verzekerde loon;
  • Een rente-uitkering bij blijvende invaliditeit of bij overlijden gebaseerd op het ten tijde van het ongeval verzekerde loon. Eén en ander volgens wettelijk vastgestelde regels, percentages c.q. factoren;
  • Een tegemoetkoming in de begrafeniskosten.