Sponsoring & Donaties
Sponsoring maken een geïntegreerd onderdeel uit van de marketing en promotie activiteiten van de bank. Wij zijn als bank vooral geïnteresseerd in innovatieve ideeën / activiteiten die gericht zijn op brede lagen van de bevolking, met de nadruk op achtergestelde delen.

Onze voorkeur gaat uit naar activiteiten op de volgende, maar niet exclusief, gebieden:

 • Recreatie (sport en spel)
 • Amateur sport
 • Algemene ontwikkeling & Vorming
 • Kunst & Cultuur

Verzoeken op andere gebieden worden geëvalueerd en getoetst op de bedrijfsfilosofie van de bank.

Donaties
Deze richtlijnen gelden voor alle donatie aanvragen bij de Surinaamse Volkscredietbank.
Onze donatie strategie is om samen met charitatieve organisaties hét verschil te maken onder gemeenschappen, voornamelijk in die gebieden waar wij als bank aktief zijn, danwel voornemens zijn onze dienstverlening naar toe te brengen.

Ons doel is om ervoor te zorgen dat onze charitatieve partners duurzame bronnen van financiering hebben en op een verantwoorde wijze gebruik maken van hun donor fondsen. Daarom wordt bij de beoordeling de grootst mogelijke zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid betracht.

Het selectieproces omvat een volledige beoordeling van de doelstelling van uw organisatie evenals uw financiële informatie en governance praktijken.

Onze voorkeur gaat uit naar:

 • In ons land geregistreerde charitatieve instellingen.
 • Projecten of programma’s die plaatsvinden in de omgeving waar de VCB fysiek aanwezig is of voornemens is haar diensten aan te bieden.
 • Sociale programma’s waarvan de resultaten meetbaar zijn.

Verzoeken op andere gebieden worden geëvalueerd en getoetst op de bedrijfsfilosofie van de bank.


De VCB doneert en sponsort geen:

 • activiteiten en programma’s van particuliere stichtingen
 • activiteiten en programma’s met een primair/ voornamelijk commercieel doel
 • activiteiten en programma’s die andere groepen nadrukkelijk uitsluiten
 • activiteiten en programma’s die de saamhorigheid van de verschillende bevolkingsgroepen in welke vorm danook kunnen verstoren
 • festiviteiten/ uitstapjes die geen educatief karakter dragen.


Criteria
Bij de beoordeling van donaties en sponsoring verzoeken wordt onder meer rekening gehouden met het volgende:

 • de organisatie moeten kunnen aantonen dat zij over de capaciteit en de (overige) benodigde financiën beschikt om het voorgenomen doel te realiseren
 • programma’s en projecten dienen aan te sluiten bij de donatie/ sponsoring strategie van de VCB
 • het unieke karakter van het programma/ project
 • resultaten van eventueel eerder uitgevoerde programma’s/ projecten
 • het financieel beheer van de organisatie.


De hoogte van het te sponsoren of de donatie

Rekeninghoudende met het voor dit doel gereserveerde budget van de bank, zal worden geprobeerd om zoveel mogelijk organisaties in aanmerking te accommoderen. Helaas is het niet mogelijk om aan alle verzoeken te voldoen. Uiteraard voor zover wordt voldaan aan de criteria. De bank zal er naartoe streven om niet meer dan 5% van haar begrote budget toe te kennen aan een activiteit van 1 organisatie.


Tip

Voor het aanvragen van een sponsoring of donatie is het belangrijk te weten dat u zal moeten voldoen aan de criteria zoals eerder aangegeven.

Het is in ieder geval van belang dat uw verzoek onder meer de navolgende informatie moet bevatten:

 • een korte beschrijving van uw organisatie waaronder de geschiedenis, doelen en tot nu toe geleverde prestaties
 • een kort overzicht van het project waarvoor sponsoring of donatie wordt aangevraagd (max. 2 A4 vellen)
 • een project begroting met verwachte kosten en eventuele inkomsten.

Alle sponsoring/ donatiebrieven dienen te worden gericht aan de directeur/directie van de Surinaamse Volkscredietbank. Aanvragen die niet voldoen aan deze vereiste worden niet in behandeling genomen.