Sponsoring

Als bank ondersteunen wij graag activiteiten of projecten, want dat maakt immers deel uit van onze marketing en promotieactiviteiten. Onze interesse gaat vooral uit naar innovatieve ideeën/projecten die gericht zijn op brede lagen van de bevolking.

Onze voorkeur gaat uit naar activiteiten of projecten die te maken hebben met:

 • recreatie (sport en spel);
 • amateuristische sporten;
 • algemene ontwikkeling & vorming;
 • kunst & cultuur.

Natuurlijk zijn deze categorieën niet exclusief en evalueren wij ook graag verzoeken op andere gebieden. Alle verzoeken worden uiteraard getoetst op de bedrijfsfilosofie van de bank.

Donaties

Om alle donatieaanvragen bij de VCB Bank ordelijk te laten verlopen, hebben wij richtlijnen opgesteld. Deze gelden voor alle donatieaanvragen en zijn erop gericht om samen met weldadigheidsorganisaties hét verschil uit te maken onder gemeenschappen. Wij richten ons vooral op gemeenschappen waarin wij als bank actief zijn of van plan zijn onze dienstverlening in uit te breiden.

 

Wij hebben als doel om ervoor te zorgen dat onze weldadigheidspartners een duurzame bron van financiering hebben en op een verantwoorde wijze gebruik kunnen maken van de beschikbare fondsen. Elke donatieaanvraag wordt met de meeste zorgvuldigheid beoordeeld, want dat is onze verantwoordelijkheid.
Bij het selectieproces worden zowel de doelstelling van uw organisatie als de financiële informatie en governancepraktijken volledig beoordeeld.

 

Onze voorkeur gaat uit naar:

 • in ons land geregistreerde weldadigheidsinstellingen
 • projecten of programma’s die plaatsvinden in de omgeving waar de VCB fysiek opereert of van plan is zijn diensten aan te bieden
 • sociale programma’s waarvan de resultaten meetbaar zijn.

De VCB doneert en sponsort geen:

 • activiteiten en programma’s van particuliere stichtingen;
 • activiteiten en programma’s met een primair/ voornamelijk commercieel doel;
 • activiteiten en programma’s die andere groepen nadrukkelijk uitsluiten;
 • activiteiten en programma’s die de saamhorigheid van de verschillende bevolkingsgroepen in welke vorm dan ook kunnen verstoren;
 • festiviteiten/ uitstapjes die geen educatief karakter dragen.

Criteria

Bij de beoordeling van donatie- en sponsoringsverzoeken wordt onder meer rekening gehouden met het volgende:

 • de organisatie moet kunnen aantonen dat zij over de capaciteit en de (overige) benodigde financiën beschikt om het voorgenomen doel te realiseren;
 • programma’s en projecten dienen aan te sluiten bij de donatie/ sponsoringsstrategie van de VCB
 • het unieke karakter van het programma/ project;
 • resultaten van eventueel eerder uitgevoerde programma’s/ projecten;
 • het financieel beheer van de organisatie.

De hoogte van het te sponsoren bedrag of de donatie

Helaas is het niet mogelijk om aan alle verzoeken te voldoen maar wij proberen zoveel mogelijk organisaties te accommoderen die voldoen aan de vastgestelde criteria. De hoogte van het te sponsoren of te doneren bedrag wordt vastgesteld, rekening houdend met het daarvoor gereserveerde budget van de bank.

Tip

Voor het aanvragen van een sponsoring of donatie is het belangrijk te weten dat u zal moeten voldoen aan de criteria zoals eerder aangegeven. Het is in ieder geval van belang dat uw verzoek onder meer de navolgende informatie moet bevatten:

 • een korte beschrijving van uw organisatie, waaronder de geschiedenis, doelen en tot nu toe geleverde prestaties
 • een kort overzicht van het project waarvoor sponsoring of donatie wordt aangevraagd (max. 2 A4 pagina’s) do essay writing websites work
 • een projectbegroting met de verwachte kosten en eventuele inkomsten.

Alle sponsoring/ donatie brieven dienen te worden gericht aan de directeur/directie van de Surinaamse Volkscredietbank. Aanvragen die niet voldoen aan deze vereiste worden niet in behandeling genomen.